Gnostiska Institutet för Antropologi
G.I.A.

Gnostiska Institutet för Antropologi

G.I.A.

Gnostiska Institutet för Antropologi


GIA är en institution som består av män och kvinnor vars gemensamma intresse är att studera och öva gnostiska Kunskaper i olika områden av mänsklig verksamhet: vetenskap, konst, filosofi, mysticism, psykologi, metafysik ...

Det Gnostiska Institutet av Antropologi är utsändaren av de gnostiska lärdomarna som levererats av V.M. Samael Aun Weor.

Det Gnostiska Institutet av Antropologi intresserar sig inte för ekonomisk vinning; utan arbetar uteslutande för att alla människor, oavsett social eller kulturell status, ålder, kön, ras eller trosbekännelse, ska kunna dra nytta av dessa läror.


GIA

Gnostiska Institutet för AntropologiDess mål är:


  • Att uppmuntra studiet av de gnostiska lärorna för att hjälpa alla individer intresserade av sin egen fysiska, intellektuella, kulturella, moraliska och andliga utveckling, genom psykologiska, filosofiska och vetenskapliga metoder.

  • Genomföra regelbundna gnostiska föreläsningar, konferenser, kongresser och möten, både nationellt och internationellt och sprida principerna för Gnostisk Kunskap.

  • Utföra antropologisk och kulturell forskningför att objektivt förstå de principer som är gemensamma för alla folk, kulturer och religioner i världen.

  • Se till att de sanna gnostikerna värderingarna, kvarlever i dess sanna väsen.

  • * Redigera och bevara, i deras integritet, det gnostiska arbetet skrivet av Samael Aun Weor.

  • Arbeta till gagn för mänskligheten, uppmuntra solidaritet, broderskap och enighet hos alla människor utan åtskillnad.

Gnosis

Vad är Gnosis?


Det är den ursprungliga källan till kunskap; Det är Visdomssyntesen som upplyst de stora Serpentina civilisationerna av antiken (som var medvetna om Alkemin).

Gnosis är det essentiella i alla religioner och andliga traditioner från det förflutna. Det är nödvändigt att skilja mellan "essens" och "form" inom religion. Religiösa former upphör med tiden ... det essentiella förblir alltid och byter bara form med tidens gång.

 Gnosis är en perenn och universell filosofi; det är Visdomsreligionen av de första dagarna av mänskligheten; det är det metafysiska och ockulta systemet inom varje religion, synliga bara för de invigda ...

 Kära läsare, Ni är välkommen att komma in i Sancta Sanctorum av Templet av ren vetenskap, där Ni kommer att möta de principer predikade och praktiseras i deantika mysterieskolorna; det samma som praktiseras av de egyptiska Hierofanterna, de vise pythagoréerna och de gamla rosenkreutzarna samt de ursprungliga och medeltida frimurarna ... Gnosticismen är den hemliga läran av Tempelherreorden och deras strävan efter den heliga graal, Det är det visa i den alkemiska vises sten, didaktiskt och dialektiskt förklarat av Samael.

 Gnosis är initierande kunskapen av de som var i början av vår nuvarande ras, bevarande de gamla sätten av den autentiska heliocentriska traditionen av Solart Medvetande.

 


Mästaren Samael, konnässör av den initiera vägen, fick i uppdrag att överföra denne, han lyckades extraera och syntetisera i sina arbeten kunskap som kvarlegat ockult i symbolisk form inom Religionen, Filosofin, Vetenskapen och Konsten av alla Kulturer och Civilisationer, och kvarlämna detta förverkligat i en tydlig och praktisk form, anpassat till mentaliteten av denna epok.

I ett direkt och avslöjande språk skrev han mer än 60 verk av esoteriska innehåll, som sammanfattar lärdomarna de gamla initierande mysterierna. Werk

Mästare Samael kallades Mästaren av Syntesen för sin förmåga att presentera essensen av de Stora Mysterierna, inpräglande i dem den nödvändiga kraften för att ge intryck i läsarens medvetande. Han var också känd som Avatar (budbärare) i den nya Tiden av Vattumannen ty han lämnade en lära som är typisk för denna tid som inleddes den 4 februari 1962.

Samael Aun Weor
Läs mer om Gnosis!

Målet

Målet med de Gnostiska Studierna


Veta vem man är, var man kommer ifrån och vart man är på väg, har alltid varit den grundläggande aspirationen hos människan. Till denna uråldriga nödvändighet svarar Gnosis. Den grekiska termen Gnosis betyder kunskap. Att få den fullständiga kunskapen om sig själv och universum, om vår materiella och spirituella destination, är det verkliga objektivet med de gnostiska studierna.

Likväl är det uppenbart att vi inte kan få tillgång till denna kunskap genom de vanliga intellektuella medlen, såsom teoretiseringen eller den simpla tron. Obestridligen så undgår alltid den gnostiska visdomen de normala analyserna av den subjektiva rationalismen (ty den ligger utanför dess omfång)…

Det Gnostiska Institutet av Antropologi utger, utan kostnad, speciella metoder och system för att varje individ ska kunna nå själv-frigörelse från allt detta lidande som plågar mänskligheten. Gnosticismen inbjuder att förstå att det finns något inom oss som är mer än det enbart fysiska. Vi har en kropp av kött och ben, vilket är uppenbart och vem som helst accepterar denna verklighet, men mycket få förstår att vi även har en partikulär psykologi som är subjekt för modifikation.

Massorna, generellt sett, tror att de enbart relaterar till den externa världen. Men den universella gnosticismen säger att vi även är i relation till en intern värld eller en psykologisk rymd, osynlig för de fysiska sinnena, men synbart för detta som orientalerna kallar ’’det tredje ögat’’ eller klärvoajans.

Denna interna värld är mycket mer omfattande och innehåller fler intressanta saker än den fysiska miljön mot vilken vi ständigt är uppmärksamma (genom fönsterna av de fem sinnena).

Tankarna, liksom känslorna, åtrån, förväntningarna, rädslorna, avundsjukorna, frustrationerna, etc., är interna, är psykologiska, vanliga och nuvarande, osynliga för de fem vanliga sinnena, men emellertid mer verkliga för oss än bordet i köket eller fåtöljerna i vardagsrummet.

Säkerligen, vi lever mer i vår interna värld än i vi gör i den externa. I effekt till detta, medger vi emellertid inte mycket vikt till den fysiska världen, till det ytliga, till det som, i sanning, saknar betydelse.

Följaktligen lever vi i en intern värld som vi inte känner till, varje en betingad av sina egna subjektiva intressen och själviskheter, för sina passioner, begär, bekymmer, etc., mekaniskt lidande utan att veta varför eller för vad… Å andra sidan, det finns fler interna sinnen än externa och vissa skolor har metoder för att utveckla dessa; men allt detta skulle kunna leda oss till förvirring och till misslyckandet om vi inte börjar med att utveckla sinnet av psykologisk själv-observation.

Utvecklingen utav sinnet av själv-observation leder oss gradvis mot självkännedomen, medgivet att vi skapar ett psykologiskt inventarium av det vi har i överflöd och det vi saknar. När denna nivå av självkännedom har uppnåtts så kommer de övriga interna sinnena (per korrelation) att ha utvecklats extraordinärt.

Alltså, genom självupptäckt av det som vi internt sett är och undanröjande ``detta´´ som är inom oss själva och som fördunklar vårt liv, så löser vi gåtan med vår egen existens och utvecklar alla våra latenta möjligheter. Det är till denna grund som följande maxim var oss givet:

``Människa, lär känna dig själv och du kommer lära känna Universum och Gudarna… ´´

Course in Gnosis

 

Gnostiska verk (litteratur)


För tillfället finns ingen litteratur tillgänglig på svenska, men det finns ett flertal tryckta böcker tillgängliga i fram för allt Spanska, och därefter Engelska. Ett antal böcker finns även på Franska, Tyska, Portugisiska och Italienska.

Hemsida för referenser till böckerna på…:

 

 

Länkar


Vissa gnostikerna platserna i världen.